B2C ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Blåkläder Nederland (B2C)

Informatie met betrekking tot annulering van de aankoop

De Koper heeft het recht om aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten van de Verkoper.

1. Algemeen

1.1 Blåklader Nederland BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel gelegen te NL-7942 JD Meppel, Loberingemaat 7H, ingeschreven in het handelsregister te Zwolle onder het nummer 04054842, met als vestigingsnummer 000016221621 (hierna “Blåklader Nederland” of de “Verkoper”).

1.2 Op deze webpagina, alsook alle documenten die een verwijzing naar deze webpagina bevatten, worden de Algemene Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) uiteengezet waaronder elk van de Producten (zoals hierna gedefinieerd) op de website van Blåklader Nederland (http://www.blaklader.com/nl) worden aangeboden aan de Koper (zoals hierna gedefinieerd).

1.3 De Koper kan de Verkoper te allen tijde bereiken via post op het postadres Blåklader Nederland, NL-7942 JD Meppel, Loberingemaat 7H, dan wel op het volgende e-mailadres: verkoop@blaklader.nl. De Koper kan de Verkoper eveneens telefonisch bereiken op het nummer +31(0)522246742 dan wel per fax op het nummer +31(0)522246791.

2. Definities en toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
(a) “Aanbod”: elk vrijblijvend voorstel van de Verkoper op enigerlei wijze bekendgemaakt aan de Koper op de website van de Verkoper dat tot doel heeft het sluiten van een Overeenkomst met de Koper.

(b) “Algemene voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden van de Verkoper dewelke van rechtswege voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden die zouden worden aangevoerd door de Koper.

(c) “Bestelling”: elke bestelling, onder welke vorm dan ook, geplaatst door de Koper op de website van de Verkoper met als doel een of meerdere Producten van de Verkoper te kopen.

(d) “Koper”: elke natuurlijke persoon dan wel elke rechtspersoon die een Bestelling plaats op de website van de Verkoper en op zodanige wijze met de Verkoper een Overeenkomst aangaat.

(e) “Overeenkomst”: elke tussen de Verkoper en de Koper gemaakte afspraak op basis van enige Bestelling, door de Koper geplaatst op de website van de Verkoper, op grond waarvan de Verkoper gehouden is één of meer Producten te leveren.

(f) “Producten”: het goed of de goederen, van welke aard ook, die de Verkoper, ingevolge de tussen de Verkoper en de Koper gesloten Overeenkomst, gehouden is te leveren aan de Koper.
(g) “Verkoper”: “Blåklader Nederland”, zoals geïdentificeerd in artikel 1.1 van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk Aanbod van de Verkoper jegens de Koper, alsook op elke Bestelling door de Koper op de website van de Verkoper geplaatst, alsook op elke Overeenkomst die tussen de Koper en de Verkoper dienvolgens wordt gesloten. Het plaatsen van enige Bestelling door de Koper houdt onherroepelijk de onvoorwaardelijke toestemming in met deze Algemene Voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan enige wettelijke rechten van de Koper.

2.3 Voordat er tussen de Verkoper en de Koper een Overeenkomst wordt gesloten, of wanneer de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, dan stelt de Verkoper deze Algemene Voorwaarden aan de Koper ter beschikking of kan hij de tekst van deze Algemene Voorwaarden per email aan de Koper ter beschikking stellen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan geeft de Verkoper aan de Koper aan dat deze Algemene Voorwaarden te raadplegen zijn op de website van de Verkoper (www.blaklader.com/nl). Tevens kan de Verkoper op eerste verzoek van de Koper de Algemene Voorwaarden per email of anderszins aan de Koper overmaken.

2.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling(en) in de Bestelling of de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, primeren deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Koper (die bevestigt ouder te zijn dan 18 jaar en zijn woonplaats in Nederland te hebben) is ten opzichte van de Verkoper volledig aansprakelijk voor de juistheid van de vermelding van zijn persoonsgegevens alsook van zijn betalingsgegevens bij het plaatsen van enige Bestelling op de website van de Verkoper.

3.2 De Verkoper mag er verder ook op vertrouwen dat de gegevens die hij van de Koper ontvangt met betrekking tot de Bestelling, zowel voor wat betreft de inhoud, kleur, vorm alsook voor wat betreft enige andere specificaties met betrekking tot de Bestelling van de Producten, de correcte gegevens zijn, zulks op basis van de voornaamste gegevens en kenmerken van de Producten van de Verkoper die weergegeven zijn op de website van de Verkoper, en waarvan de Koper door het plaatsen van de Bestelling bevestigt op volledige en afdoende wijze kennis van te hebben kunnen nemen.

3.3 Geen van de aanbiedingen, prijslijsten of enige catalogi op de website van de Verkoper verbinden de Verkoper op enigerlei wijze ten aanzien van de Koper, en zijn vrijblijvend zolang de voorraad strekt. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Eventuele vergissingen of verschrijvingen in het Aanbod binden de Verkoper niet.

3.4 Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. van de Producten aangeboden aan de Koper op de website van de Verkoper gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding, met uitzondering van het recht tot annulatie van de Koper binnen de 14 dagen na zijn aankoop.

3.5 Na het sluiten van de Overeenkomst wordt door de Verkoper aan de Koper een elektronisch bevestigingsbericht verzonden voor de omvang van de levering van de Producten alsook voor de verdere inhoud van de Overeenkomst.

3.6 De Koper aanvaardt om uitsluitend een elektronische factuur te ontvangen na zijn Bestelling, onverminderd diens recht om een papieren kopie te vragen binnen uiterlijk vijf (5) dagen na ontvangst van de elektronische factuur.

4. Prijs en Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle prijzen van de Producten zoals vermeld op de website van de Verkoper zijn inclusief B.T.W. alsook eventuele andere belastingen, maar exclusief leverings-, verpakkings-, transportkosten alsook eventuele andere kosten, welke steeds voorafgaandelijk aan enige Bestelling van Producten op de website van de Verkoper ter kennis van de Koper worden gebracht, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:230m lid 1 sub e Burgerlijk Wetboek.

4.2 Betaling van de Producten is mogelijk via PayPal, kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express) dan wel via betaalkaart. De betaling van de Producten dient te gebeuren op de wijze en binnen de termijn aangegeven in het elektronisch bevestigingsbericht van de Verkoper aan de Koper van de Bestelling van diens Producten. Indien geen betalingstermijn in het elektronische bevestigingsbericht aan de Koper is vermeld, dient betaling in ieder geval te gebeuren na 30 dagen volgend op de datum op dewelke de Bestelling werd geplaatst.

4.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor Producten niet te leveren tot zo lang enige verschuldigde betaling onder enige andere overeenkomst met de Koper niet (volledig) werd voldaan, met inbegrip van eventuele nog verschuldigde nalatigheidsintresten en forfaitaire schadevergoedingen zoals hierna bepaald. De Verkoper heeft eenzelfde opschortingsrecht indien hij om de ene of de andere reden twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Koper en/of indien blijkt dat de Koper redelijkerwijs niet kredietwaardig (genoeg) is, om welke reden dan ook.

4.4 In geval van onvolledige betaling van enige factuur binnen de daartoe aangegeven betalingstermijn, is de Koper automatisch en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten gelijk aan 8% op jaarbasis verschuldigd op de niet betaalde bedragen vanaf de datum dat deze bedragen verschuldigd zijn tot op het ogenblik van volledige betaling.

4.5 Daarenboven is in geval van niet (volledige) betaling van de verschuldigde bedrag(en), boven de op dat ogenblik verschuldigde bedragen en naast de verderlopende nalatigheidsinteresten automatisch en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro per factuur, onverminderd het recht van de Verkoper om bijkomende schadevergoeding te eisen indien hij een grotere schade bewijst.

5. Levering van Producten

5.1 De door de Verkoper opgegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen voor Producten in de elektronische bevestiging van de Bestelling zijn louter indicatief. De normale leveringstermijn van de door de Koper bestelde Producten bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Elke eventuele vertraging in de uitvoering of levering waarvan de Verkoper kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de Koper. Wijzigingen in de bestellingen hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoerings- of leveringstermijnen vervallen.

5.2 Levering van de Producten gebeurt door verzending van op de zetel van de Verkoper naar de door de Koper in de Bestelling aangewezen plaats van levering, onverminderd de bepalingen inzake overgang van het risico zoals bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

5.3 De Koper dient er in het algemeen voor in te staan dat op de plaats van de levering alle nodige voorzorgen genomen zijn en dat aan alle voorwaarden voldaan is opdat de levering van de Producten in goede omstandigheden zou kunnen doorgaan. Alle schade die veroorzaakt wordt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de Koper.

5.4 De Koper zal bij levering onmiddellijk de Producten inspecteren en zal binnen bekwame tijd en ten laatste binnen 30 dagen na de levering schriftelijk alle zichtbare gebreken aan de Verkoper melden en aan de Verkoper de stavingstukken van deze gebreken overmaken, waarna de Verkoper overeenkomstig zijn interne procedure de stavingstukken van de Koper zal onderzoeken en de Koper onverwijld zal informeren over de verdere afhandelingsprocedure. Enige zichtbare gebreken die niet binnen bovenvermelde termijn aan de Verkoper schriftelijk worden gemeld, worden geacht te zijn aanvaard door de Koper.

6. Herroepingsrecht

6.1 De Koper heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten. 6.2 Indien de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht om af te zien van zijn aankoop, dan moet hij de Verkoper daarvan binnen de 14 kalenderdagdagen na levering van de Producten schriftelijk van in kennis stellen per post op het postadres “Blaklader Nederland, NL-7942 JD Meppel, Loberingemaat 7H”, dan wel op het volgende e-mailadres: verkoop@blaklader.nl, dan wel per fax op het nummer +32(0)522246791. De Koper kan tevens, doch is daartoe niet verplicht, gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, zoals omvat in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 6.3 Zo de Koper de Overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Verkoper op de hoogte werd gesteld van diens beslissing om de Overeenkomst te herroepen, van de Verkoper terug. 6.4 De Koper dient vervolgens onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de herroeping van de Overeenkomst werd meegedeeld, de Producten aan de Verkoper terug te zenden of te overhandigen. 6.5 De Koper is bij herroeping van de Overeenkomst op basis van artikel 6:230s lid 2 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als een behandeling van deze Producten na levering verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

6.6 Modelformulier voor herroeping

- Aan Blåklader Nederland, Blaklader Nederland, NL-7942 JD Meppel, Loberingemaat 7H, per email: verkoop@blaklader.nl, per fax +31(0)522246791

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen (*): (…)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*): _________________________________________________

- Naam/Namen consument(en): __________________________________________________

- Adres consument(en): ________________________________________________________

- Datum: ____________________________________________________________________

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)__________________________________________________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Risico

7.1 Het verzenden van de Producten aan de Koper gebeurt op risico van de Verkoper, tenzij het vervoer verzekerd wordt door een vervoerder aangeduid door de Koper. Alle met de Producten verbonden risico’s zullen overgaan op de Koper op het ogenblik van de levering van voormelde Producten aan de Koper.

7.2 Indien de Producten niet kunnen vertrekken uit de lokalen van de Verkoper door enige oorzaak die te wijten is aan de Koper, zal het risico overgaan op de Koper op de datum dat de levering had moeten plaatsvinden bij de Koper.

7.3 Van zodra het risico is overgegaan op de Koper, kan de Verkoper onder geen beding nog op enigerlei aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of vernieling van de Producten.

8. Eigendomsvoorbehoud

De Producten blijven eigendom van de Verkoper tot ze volledig betaald zijn. Indien de Koper om welke reden dan ook nog enige nalatigheidsintresten en/of forfaitaire schadevergoedingen verschuldigd is aan de Verkoper, zal de eigendom van de Producten pas overgaan van zodra deze nalatigheidsintresten en/of forfaitaire schadevergoedingen integraal voldaan werden door de Koper. In geval van niet-betaling zal de Koper de Producten op eerste verzoek daartoe van de Verkoper onmiddellijk aan de Verkoper in goede staat terug bezorgen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake conformiteit van Producten, is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige gebreken in de Producten veroorzaakt door abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde.


9.2 In elk geval is de totale aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Koper beperkt tot de prijs (excl. B.T.W.) van de Producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals aangerekend aan de Koper. Behoudens geldig tegenbewijs geleverd door de Koper alsook behoudens enige wettelijke waarborgen in dat verband, geldt deze aansprakelijkheidsbeperking ongeacht of de handeling of nalatigheid gesteld is door de Verkoper of een aangestelde van de Verkoper, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in geval van zware fout van de Verkoper en bovendien in geval van zware en opzettelijke fout van haar aangestelden.

9.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor verschillen in kleur, vorm, gewicht van de Producten t.o.v. de beschrijving ervan gegeven op diens website. Daarnaast is de Verkoper niet aansprakelijk voor afwijkingen in de structuur of materie van de Producten. Tevens is de Verkoper niet aansprakelijk voor gebreken in de Producten die het gevolg zijn van een gebrekkig onderhoud en/of gebruik van de Producten door de Koper.

10. Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk tegenover de Koper voor enig verlies of schade welke zou geleden worden door de Koper en welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het feit dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd, ingetrokken of economisch onrendabel wordt gemaakt omwille van omstandigheden of gebeurtenissen waarover de Verkoper redelijkerwijze geen controle heeft, met inbegrip van doch niet beperkt tot elektronisch inbraak onder welke vorm ook, staking, lock-out, arbeidsgeschillen, panne van installaties of machines, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, mechanische defecten, software van derden, moeilijkheid of verhoogde kost om werklieden, materialen of transport te bekomen, stakingen of vertragingen bij een leverancier van de Verkoper of leveringsweigering door een leverancier van de Verkoper, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (m.i.v. faling van elektriciteit, telecommunicatie of internet), ongeacht het feit of deze omstandigheden in kwestie door de Verkoper hadden kunnen worden voorzien of voorkomen.

11. Beëindiging

11.1 De Verkoper heeft het recht de Overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen indien de Koper in gebreke blijft één of meerdere van de essentiële verplichtingen van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, na te leven of indien enige door de Koper verschuldigde bedragen i.v.m. deze of vorige bestellingen bij de Verkoper niet volledig betaald zijn, en dit onverminderd enige andere rechten van de Verkoper waaronder zijn recht om schadevergoeding te eisen.

11.2 Indien de Koper zich in de omstandigheden bevindt van enige vorm van gerechtelijke of buitengerechtelijke uitstel van betaling, zoals onder meer doch niet beperkt tot collectieve schuldenregeling, faillissement of aanvraag van faillissement, heeft de Verkoper het recht om de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang of om volledige voorafgaandelijke betaling of andere garanties te eisen van de Koper voor de levering.

12. Bescherming van persoonsgegevens

Voor de bepalingen van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens wordt verwezen naar de polis van de Verkoper inzake bescherming van persoonsgegevens en privacy van de Koper, dewelke integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

13. Intellectuele eigendomsrechten

De Verkoper is en blijft alleen eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten alsook van de knowhow van de Producten en het productieproces daarvan. De verspreiding van informatie m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van de Producten of van hun productieproces omvat onder geen enkel beding de overdracht van enig recht van de Verkoper aan de Koper, en geen enkele licentie noch enig ander recht m.b.t. het intellectueel eigendomsrecht wordt geacht te zijn gevestigd of toegekend. De Verkoper behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen jegens de Koper voor elke overtreding van deze bepaling en/of inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, onverminderd alle andere rechten die de Verkoper in dat verband kan laten gelden jegens de Koper.

14. Slotbepalingen

14.1 Communicatie tussen de Verkoper en de Koper kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.

14.2 Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van de Overeenkomst dan wel om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden of van deze Algemene Voorwaarden in.

14.3 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Noord-Nederland, locatie Assen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen de Verkoper en de Koper.

14.4 Indien enige bepaling van de Overeenkomst of een deel van dergelijke bepaling ongeldig wordt verklaard, zal dit geen effect hebben op de overblijvende bepalingen van de Overeenkomst of het resterend gedeelte van de bepaling. Beide partijen zullen in dergelijk geval de ongeldig verklaarde bepaling(en), of delen ervan, vervangen door een nieuwe bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en van de Overeenkomst.

14.5 Geen van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in enige Overeenkomst kan leiden tot het creëren van een partnerschap, een agentschap of een relatie van werkgever en werknemer tussen de Koper en de Verkoper of als zodanig worden beschouwd.

14.6 Geen enkele persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden of bij enige Overeenkomst tussen Koper en Verkoper kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst aangegaan tussen de Koper en de Verkoper.


Blåkläder Nederland BV
Loberingemaat 7H
7942 JD Meppel
Nederland